Simple Shop Page (Demo) – Moon Star Webdesign
Blog post + left sidebar

Efter umiddelbar rådgivning fra flere forsvarsadvokater ser jeg en både stor risiko og udgift ved en injuriesag. Jeg vægrer mig derfor ved en sådan – selvom krænkelsen består. Alle forsvarsadvokater har dog bedt mig vende tilbage, når referater forligger, hvilket jeg også vil gøre til dig. At få underkendt selve eksklusionen havde jeg ikke i første omgang tænkt på, men den vil potentielt indebære den genoprejsning, jeg mener mig berettiget til.

OMSTÆNDIGHEDERNE KORT FEBRUAR 2016 –

Min første sanktion internt i feb 2016 hvilede tilsyneladende på 1) en advarsel i 2014, der dog ikke omtalte nogen konsekvenser, eksklusion og som af mig ikke blev opfattet som en sådan. 2) nogle nylige anonyme klager, jeg aldrig blev eller siden er blevet forholdt. 3) et ikke nærmere defineret brud med en ikke-vedtaget kladde til en frivilligpolitik. 4) ingen henvisninger til paragrafbrud – Jeg blev aldrig hørt forud for sanktionen (iscenesat som en “advarsel”) hvormed der fulgte en trussel om eksklusion hvis ‘problemerne fortsatte’ – jeg fik afslag i indsigt i lukkede referatpunkter omhandlende min sag.

NOVEMBER 2016: – Eksklusion ud af de blå i nov 2016 på grundlaget: 1) nye anonyme, ikke foreviste klager, måske alene nedenstående omtalte: 2) “adfærd på et stormøde”, som andre mødedeltagere ikke kan genkende, men hvor formanden blev irettesat og måske oplevede sig som ydmyget. 3) “adfærd i lokalgruppen”, hvilket der ingen dokumentation er for og som der er begrundet mistanke om et en løgn spundet af formanden. 4) anonym klage (formentlig fra rejsemakker) over “adfærd over for pågældende under klinikophold på udenlandskhospital” – Ingen af klagerne er mig forevist eller uddybet. Jeg har ikke fået mulighed for at forsvare mig. – Rejsemakkeren var mentalt ustabil og til fare for patienterne, hvilket forårsagede de konflikter, der var (min kæreste overværede det meste). – bestyrelsen bag min eksklusion har aldrig hørt min side af sagen, ligesom to bestyrelse før dem. – jeg har været et kritisk medlem i alle årene, af og til kritisk over for bestyrelsen. – jeg sender en udførlig 10 siders kritik til bestyrelsen med megen ny viden for dem i dec 2016, som de afviser blankt.

OKTOBER 2017: – Da jeg får min eksklusion op på GF får jeg 10 min af punktets samlet 35 min tildelt af bestyrelsen. Det ender med at tage over halvanden time.

– bestyrelsen har i et modsvar til anledningen nu pludselig en paragraf 5 omtalt, men ikke hvilke underpunkter jeg har brudt. – Bestyrelsen afviser at fremlægge beviser for min skyld, men iscenesætter mig som truende, chikanerende og ‘farlig’ person at have i foreningen. De henholder sig til en (ekstremt fortolket) tavshedspligt fra forretningsordenen, hvilket de også har gjort når jeg har anmodet om indsigt i min egen sag. – nye beskyldninger om truende, aggressiv adfærd og frygtsomme medlemmer bliver præsenteret. – jeg afviser direkte påstande om trusler og chikane og henviser til straffeloven. Bestyrelsen foretager ingen korrektioner efterfølgende. – bestyrelsen indrømmer procedurefejl og ‘forløbet kunne godt have været bedre’, men lyver stadig om graden af dialog med mig. – bestyrelsen påstår de har fået omfattende juridisk rådgivning der godkender deres eksklusion, men jeg tvivler i så fald stærkt på, de har fremlagt deres forsvarsadvokater det nøjagtige forløb, skrivelser og materiale. – jeg appelerer til GF om at få en fair ‘genvurdering’ af berettigelsen, som vedtægterne foreskriver, men bestyrelsen lykkedes med at overbevise de fleste om, at der alene skal tages stilling til tilliden til bestyrelsens beslutning. Enkelte i salen taler åbent om karaktermord og Kafkask proces. – 9 stemmer ja til at annullere eksklusionen, 63 stemmer nej til at annullere, 14 stemmer blank. Jeg har stadig ikke fået lov at se grundlaget for min eksklusion. Jeg er et engageret, passioneret, af og til meget direkte kritisk medlem – og jeg kan naturligvis ikke afvise at medlemmer kan være blevet kede af de over min kritik (har aldrig hørt det fra dem), men jeg kan absolut ikke genkende nogen former for trusler eller chikane – ej heller trusler af ikke-strafbar karakter.

FRA VEDTÆGTERNE § 5 Værdier Ansvarlighed: Vi er ansvarsbevidste i vort arbejde, hvilket sikrer IMCC’s målgrupper.

Frivillighed: Vi bygger organisationens aktiviteter på frivilligt arbejde, hvor lyst og engagement driver værket. Kort vej fra idé til handling: Vi skaber rum for, at IMCC’s medlemmer kan omsætte gode idéer til bæredygtige aktiviteter. Socialt fællesskab: Vi skaber et åbent og inkluderende fællesskab af ligeværdige medlemmer. § 9 Eksklusion af medlemmer 1. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet har handlet i modstrid med organisationens vedtægter. Et ekskluderet medlem har ret til at få eksklusionen genvurderet ved førstkommende generalforsamling.

 

Som jeg skrev i min forrige mail, skal eksklusionen være saglig, rimelig begrundet og proportional. Dette indebærer, at beslutningen om eksklusionen kan tilsidesættes som ugyldig, på trods af at man til generalforsamlingen tiltrådte bestyrelsens beslutning. Der lægges også vægt på, at det ikke er enhver adfærd, som anses som værende uacceptabel. Til sidst skal eksklusionen være, objektivt set, nødvendig – dvs. om det således var den eneste mulighed, eller der kunne være handlet mindre drastisk. Overordnet set kan det dog være en svær bedømmelse, når der er tale om en eksklusion på baggrund af adfærd. Her skal der i foreningen være klare krav om, hvor grænserne går, før der kan ske en eksklusion.

Det beror på en vurdering af, hvorvidt disse ovenstående tre principper er overholdt, og hvorvidt du har handlet i strid med organisationens vedtægter. Det er dog ikke en bedømmelse, som kort kan vurderes over en mail, da der stadig er mange faktorer, som spiller ind, hvorfor det falder uden for brevkassens rammer.

Jeg er blevet udsat for identitets tyveri tror jeg. For en lille måned siden modtog jeg et fysik brev fra et tysk inkasso firma som fortalt at jeg skylde 5200 kr. Til et tysk mobil selskab de har nu overdraget sagen til SVEA.

De påstår at jeg har bestilt en mobil, men jeg har aldrig modtaget noget eller fået en bekræftelse på noget

 

Når man er blevet udsat for tyveri eller bedrageri, hvor dine personlige oplysninger er blevet stjålet, bør du altid melde det til politiet. Kontakt derfor din lokale politimyndighed og indgive din anmeldelse.

En mulighed herudover er at kontakte det tyske mobilselskab, hvor du forklare dem, at din identitet er blevet misbrugt i den pågældende situation, og du derfor ikke anser dig for bundet af forholdet – med fordel kan du her også vedhæfte din politianmeldelse, som bevis for, at du ikke har indgået nogen aftale. Fastholder det tyske mobilselskab det pågældende forhold, kan du her anmode om, at de skal redegøre for, hvordan de har sikret sig, at den pågældende aftale er indgået med dig. På den måde kan du også finde ud af, hvilke eksakte oplysninger, der er blevet misbrugt af dine, så du kan få nye – hvis det fx er dit dankort eller dit personnummer.

Hej. Hvorfor etablere et holdingselskab som et aktieselskab i stedet for et anpartsselskab? Fordele og ulemper?

Der er en masse faktorer, der spiller ind i forhold til valg af selskabskonstruktion, herunder skattemæssige forhold. Derfor falder dit spørgsmål uden for brevkassens rammer at besvare, idet du har brug for egentlig rådgivning, herunder også fra din revisor.

Hej, mit navn er alex christensen. ville hører om man kan få gratis forsvarsadvokat hjælp, hvor man så betaler en % af erstatning hvis man vinder mod en specifik læge?? Ville nemlig gerne kører en sag mod en læge, på vejne af min mor Elsebet christensen, som nu ligger på sit dødsleje med bugspytkirtel kræft. Og det hele drejer sig om en læge der ikke har levet op til sit lægeløfte, en læge der hele vejen igennem har været arrogant, ligeglad med min mors bekymringer, og alle symptomer . En læge der kun kom med smarte bemærkninger som : fru Elsebet, du lider jo af cancerfobi..måske en grund til hun havde det, da hendes mor og bror døde af kræft. Håber på positivt svar og at i kan /vil hjælpe. hvis vi vandt erstatning så måtte i enddag få alle pengene, vi mener bare ikke sådan en mand skal arbejde og have med mennesker at gøre…

Hvis I mener, at I har været udsat for fejl eller forkert behandling hos jeres læge, kan I klage til Patientombuddet. Her kan man få afgørelser på, om der er begået en fejl af behandleren, og om der herved skal gives en irettesættelse eller ”næse” til den ansvarlige. Som det umiddelbart lyder til, mener I, at der er skrev brud på patientrettigheden, som bl.a. indebærer dårlig information. Dette vil dog ikke munde ud i en egentlig erstatning, men i stedet en irettesættelse af lægen. I særligt grove tilfælde, vil sagen blive offentliggjort med vedkommendes fulde navn.

Er din mor blevet udsat for en skade, har I mulighed for at indgive en klage til Patientskadeforsikring af den privatautoriserede sundhedsperson, som har behandlet din mor. Dette kan blot gøre elektronisk via deres Netserivce. Det er dog vigtigt, at hvis du skal indgive klagen på vegne af din mor, at hun har givet dig en fuldmagt. Er din mor dog så syg, at hun ikke selv kan underskrive, så behandles sagen alligevel, hvis den er underskrevet af en ægtefælle eller anden nærstående, som fx et barn.

Vi er et ægtepar, gået på pension for henholdsvis 6 og 3 år siden med en gæld på ca 100.000 som stammer fra det rengøringsfirma vi var nødt til at lukke under krisen. Vi har ingen værdier, til pantsættelse ingen kapital, kun vores pension at leve af. Vi har forsøgt at snakke med banken, den siger at der er intet at gøre, vi har kun at betale resten af vores liv af vores beskedne pension. Vores spørgsmål er: “ kan banken gøre os noget hvis vi, eksempelvis, skifter lønkonto i en anden bank og holde op med at betale? ville det være en løsning? Og på den måde få gælden saneret? Håber vi kan få et fornuftigt svar

 

Som udgangspunkt er det ikke ulovligt at stoppe med at betale af på jeres gæld. Det vil dog kunne få nogle konsekvenser. Hvis I stopper med at betale uden at have fået istandsat en aftale med jeres kreditor, kan kreditor opsige lånet og herefter sende det videre til et inkassofirma. Inkassofirmaet vil så forsøge at lave en afdragsordning med jer. Lykkedes det ikke, vil I blive indkaldt i fogedretten, og de vil tage udlæg i jeres værdier, hvis det er muligt. Har I ingen værdier, som kreditor kan foretage udlæg i, vil I kunne få en insolvenserklæring. Herved vil kreditor ikke have mulighed for inddrivelse af betaling, så længe I fortsat ingen værdier har.

En god løsning ville derfor være, at I søger om gældssanering. Her kan man få nedsat gælden til et beløb, som I er mere i stand til at betale. Her bliver beløbet fastsat, så I har et bestemt rådighedsbeløb og et beløb til dækning af faste udgifter. Hvis jeres rådighedsbeløb og husleje m.v. kun lige svarer til indtægterne, kan skifteretten beslutte, at gælden helt bortfalder.

Betingelserne for gældssanering er, at I ikke har mulighed for at betale gælden fuldt ud inden for en rimelig årrække, og at en gældssanering vil føre til en varig forbedring af jeres økonomi. Herudover ses der på gældens alder, omstændighederne ved gældens stiftelse og den hidtidige afvikling af gælden. I skal søge om gældssaneringen i den retskreds, hvor I bor i. Retten har en forsvarsadvokat, som medhjælper, som kan hjælpe jer i det videre forløb.

Hej. Jeg har brug for juridisk hjælp i forbindelse med at jeg skal anke en straffesag begået mod mig – erstatningsbeløbet. Men jeg ved ikke hvordan man gør. Jeg er desværre førtidspensionist grundet sclerose, som er blevet værre i forbindelse med at sagen har kørt – jeg har skrevet en mail til jer for ikke så længe siden. Er det noget i kan hjælpe med og hvis ja, hvad kommer sådan noget så til at koste ? Jeg er meget i vildrede.

I forhold til at anke sagen, kan dette kun gøres, hvis den straf, som du blev idømt ved Byretten overstiger 20 dagbøder eller en samlet bøde på 3.000 kr., eller hvis sagen har medført konfiskation eller frakendelse af rettigheder.

Fristen for at anke til Landsretten er altid 14 dage, som regnes fra dommens afsigelse. Har du haft en forsvarsadvokat i sagen, bør du drøfte ankespørgsmålet med vedkommende.

Du oplyser, at du tidligere har sendt os en mail. Vi kan dog ikke i vores system se, at vi skulle have modtaget en sådan fra dig tidligere.

Hvis man føler man er udsat for mobning og chikane på sin arbejdsplads, må man så lovligt optage kollegaers samtale uden deres viden, for at få en afklaring om det er rigtig. Og hvis det er rigtig kan man så efterfølgende bruge det lovligt til at gå efter personen/personerne ??

Du kan ikke straffes efter straffelovens § 263, stk. 1, nr. 3 for at optage en samtale, hvis du selv deltager. Det er først ulovligt, når du ikke selv er deltagende. Her er det ikke afgørende, om den anden part har kendskab til, at samtalen bliver optaget.

Du kan dog risikere at blive straffet, hvis du afspiller optagelsen for personer, som ikke har noget med samtalen at gøre.

Related Posts

Leave a comment