Ikke-kategoriseret

deltagerne ser museumsbesøget

Aktivitet. Fokusgruppedeltagerne lægger vægt på muligheden for, at de kan deltage aktivt og
herigennem få en unik oplevelse.
 Socialisering. Det sociale aspekt er fremtrædende. Fokusgruppedeltagerne lægger vægt på, at
det giver en rig og nuanceret oplevelse, hvis man kan dele sin oplevelse med nogen. For mange
deltagere er det ikke socialt acceptabelt at gå på museum alene.
 Fordybelse. Flere af deltagerne ser museumsbesøget som en mulighed for at træde ind i “en
anden verden”, hvor alt andet kan lukkes ude, og de kan lade sig opsluge (Kulturarvsstyrelsen,
2010, p.14).
Museumskonsulent Marilyn Hood fremhæver i artiklen Staying Away, Why People Choose Not to Visit

Museums nogle lignende årsager til, hvorfor folk vælger at besøge et museum i deres fritid. På bag-
grund af en omfangsrig mængde psykografiske informationer har hun analyseret sig frem til, hvilke

værdier, interesser og forventninger, der ligger til grund for vores valg af fritidsaktiviteter, heriblandt
museumsbesøg. Følgende seks værdier skulle ifølge Hood kendetegne voksnes valg af fritidsaktiviteter
1. at have mulighed for at lære,
2. at få en ny udfordrende oplevelse,
3. at lave noget meningsfuldt,
4. at være sammen med andre,
5. at føle sig tilpas i de omgivelser man befinder sig i,
6. at deltage aktivt (Hood, M., 2004, p. 151).
De tre første er især kendetegnende for de hyppigt museumsbesøgende, hvorimod ikke-brugerne og

de brugere, der kommer sjældent, vægter de sidste tre faktorer højest. John Falk, professor i Free-
Choice Learning ved Oregon State University, er ligeledes blevet meget anerkendt i museumskredse

for sin forskning i de underliggende motivationer for at gå på museum. Ifølge Falk vil museerne kunne
udvikle langt bedre og mere motiverende oplevelser, hvis de bare forstår nogle af folks individuelle
årsager til at gå på museum (Falk, J.H., ODM’s Internationale Formidlingsseminar 16-03 2010). Falk
definerer en museumsoplevelse som et sammenspil af tre overlappende kontekster – den personlige,

den sociokulturelle og den fysiske. Disse tre kontekster er konstituerende for museumsbesøgets læ-
ringspotentiale, og her er der især otte nøglefaktorer, der har indflydelse på læringsoplevelsen i muse-
et:

I forhold til den personlige kontekst vil den besøgende lære mest hvis 1) den besøgendes motivation og
forventninger indfries, 2) den besøgendes viden, interesser og overbevisninger imødekommes, og 3)
den besøgende har mulighed for selv at kunne vælge og kontrollere undervejs i museumsbesøget.

Skriv et svar