Ikke-kategoriseret

til at genkalde

engelsk og tysk og siden yderligere på kinesisk, fransk,
italiensk, spansk, russisk samt arabisk.
Det ses som en kvalitet, at brugernes besvarelser kan

henføres til et bestemt besøgssted og en bestemt tidspe-
riode frem for besvarelser fra undersøgelser, der stiller

større krav til brugerens evne til at genkalde en bestemt
museumsoplevelse, der ligger længere tilbage i tid.
Data

Undersøgelsen baserer sig på 28.820 besvarelser fra bru-
gere, der har brugt statslige og statsanerkendte museer i

Danmark i løbet af 2018.

Mulighederne for at foretage en grundig analyse og vur-
dering af de deltagende brugeres repræsentativitet – og

ikke mindst resultaternes følsomhed over for en evt. la-
vere grad af repræsentativitet – er begrænsede. Det store

antal besvarelser er ikke et gyldigt argument for repræ-
sentativitet, men de mange besøgssteder og indsamlings-
tidspunkter er til gengæld elementer i analysedesignet,

der styrker tilliden til, at undersøgelsen giver et dækken-
de billede af brugerne og brugernes museumsoplevelser.

En oplysning, der er relevant og tilgængelig i forhold til

at vurdere undersøgelsens repræsentativitet og resulta-
ternes følsomhed, er besøgsstedernes faktiske besøgstal.

Besvarelserne er derfor forsøgt vægtet efter besøgssteder-
nes besøgstal, så det enkelte besøgssted har den andel

af besvarelserne, der svarer til den faktiske andel af det
samlede besøgstal. Vægtningen har umiddelbart ikke den
store efekt på resultaterne, og det er på den baggrund
fravalgt at vægte datamaterialet efter museernes faktiske
besøgstal, da vægtningen dermed blot vil indføre en
anden type af usikkerhed.
Resultater i rapporten
Tallene i fgurerne i undersøgelsen er afrundet til hele
tal. Det betyder, at de afrundede tal ikke nødvendigvis

summerer præcis til 100 %, samt at små forskelle mel-
lem andele eller i sammenligningen af tallene kan skyldes

afrunding.

Ved analyse af data er det afgørende, at forskelle i resul-
tater er statistisk signifkante. Det betyder, at forskelle,

der kan konstateres, er reelle og ikke er opstået tilfældigt.
Undersøgelsens datagrundlag er tilstrækkeligt stort til, at
selv mindre forskelle er statistisk signifkante. I rapporten
vises resultaterne samlet for alle museer i undersøgelsen
eller opdelt på baggrund af museumsområder. Da der
er markant færre naturhistoriske museer i undersøgelsen
sammenlignet med kunst- og kulturhistoriske museer, er
resultaterne mere følsomme i forhold til indsamlingen på
de enkelte naturhistoriske museer.
Der er foretaget en statistisk analyse af, hvilke faktorer

der har størst betydning for den samlede museumsop-

Skriv et svar