Ikke-kategoriseret

danske nyhedsmedier

Brugerundersøgelsens resultater har ikke vakt overraskelse i det danske museumslandskab; her har

de yngre brugere altid været en underrepræsenteret gruppe og de ældre og bedre uddannede, hoved-
saligt kvinder, været en overrepræsenteret gruppe. I de danske nyhedsmedier er resultaterne dog

blevet mødt med reaktioner som ”De danske museer er en lukket fest” (Politiken 19-04 2010) og ”Muse-
er må tiltrække de unge, ikke mindst på internettets sociale netværk” (Politiken 05-05 2010) og andre

artikler, der stiller spørgsmål ved museernes fremtidige rolle i et digitaliseret samfund, hvor de fleste i
befolkningen, især de yngre, er vant til at bruge internet og interaktive medier enten via computer

eller via mobiltelefonen (Kristeligt Dagblad 07-04 2010). Brugerundersøgelsens resultater viser sam-
menlagt, at en tredjedel af befolkningen aldrig kommer på museum, mens en anden tredjedel kommer

der sjældent – og i forlængelse heraf viser resultatet endvidere, at kun en tredjedel af befolkningen
benytter museernes hjemmesider. Opfordringen fra Kulturministeriet er klar: De danske museer må

rette fokus på brugerne, og derfor er det afgørende, at museerne benytter viden om brugernes forde-
ling, vaner, præferencer og perspektiver til at udvikle målrettede oplevelser både i museerne og på

hjemmesiderne – for som det pointeres, er det 21. århundredes museum summen af de platforme,
hvor museet er til stede (Kulturarvsstyrelsen 2009a, p.3; Kulturarvsstyrelsen 2009b).
5.2 HVORFOR GÅR VI PÅ MUSEUM?
Brugerundersøgelsen viser, at den samlede vurdering af de danske museer ligger på et højt niveau.

Brugerne har i gennemsnit bedømt deres samlede museumsoplevelse til 8,2 på en skala fra 1-10. Til-
fredsheden stiger med alderen og er størst blandt de borgere, der besøger museerne flere gange og

blandt dem, der bruger længst tid på deres museumsbesøg (Kulturarvsstyrelsen 2009b, p.20). I for-
hold til museernes kerneydelser har ”muligheden for at deltage aktivt” fået den ringeste bedømmelse

samt ”egnethed for børn” og ”muligheden for at lære noget nyt”(Op.cit. p.13). Af undersøgelsen frem-
går det også, at et museumsbesøg i meget høj grad er en social begivenhed – størstedelen af brugerne

besøger således museerne som en del af en gruppe, og knap halvdelen af brugerne besøger museet

med familie, venner eller bekendte. På baggrund af en række interviews med en fokusgruppe af bruge-
re fra den nyligt udkomne webbrugerundersøgelse, som jeg vil komme nærmere ind på i næste afsnit,

har det været muligt at identificere fem behovstyper, som ligger til grund for motivationen til at gå på
museum:
 Viden. Motivationen for at komme på det fysiske museum er at tilegne sig ny viden gennem
museernes samlinger eller udstillinger. Det kan også være for at dele viden med andre.

 Tryghed. Museerne er tryghedsskabende, fordi museernes genstande vækker personlige min-
der. Museerne kan også give brugerne en oplevelse af at være specielle eller at tilhøre et be-
stemt fællesskab.

Skriv et svar