Ikke-kategoriseret

set i forhold

Billedet af den typiske museumsbruger er
uændret

Ser vi nærmere på de museumsbrugere, der bor i Dan-
mark, viser undersøgelsen fra 2018 et uændret billede af

den typiske bruger set i forhold til 2017. Det er særligt
kvinder samt borgere fra 50 år og opefter, der bruger

museerne. De højtuddannede, er også fortsat overre-
præsenterede på museerne, mens borgere med en kort

uddannelsesbaggrund er underrepræsenterede.
Undersøgelsen cementerer også, at et museumsbesøg

indgår i en social sammenhæng. Ligesom i 2017 kom-
mer 92% af brugerne sammen med andre, mens kun 8%

besøger et museum alene.

Flest turister fra Tyskland, USA og Storbritan-
nien på museerne

Hvor andelen af internationale turister toppede med
30% i 2017, er andelen 27% i 2018, hvilket ikke er en

signifkant udvikling. Sammensætningen af internation-
ale turister blandt museumsbrugerne ligner i store træk

fordelingen i 2017 – den største andel kommer fra Tys-
kland, USA og Storbritannien. Af de 27% af brugerne,

der har bopæl i udlandet, er 21% fra Europa, og de
resterende 6% fra andre steder i verden.
Brugere med bopæl i udlandet har en anderledes profl
end brugere fra Danmark. De er generelt yngre og har et
højere uddannelsesniveau end de danske brugere. Også
blandt de internationale brugere er der fere kvinder end
mænd, omend forskellen er mindre udtalt end blandt de
brugere, der bor i Danmark.
Høj vurdering af museumsoplevelsen blandt
brugerne
Brugerne vurderer museumsoplevelsen særdeles positivt.

På en skala fra 1 til 10 vurderer brugerne samlet set mu-
seumsoplevelsen til 8,6, hvilket er på niveau med 2017.

Dertil er 63% af brugerne ambassadører, der vil anbefale
museet til venner og familie. Jo ældre brugerne er, desto
mere positivt vurderer de museerne. Ligeledes vurderer
kvinder museerne mere positivt end mænd, ligesom

Skriv et svar