Ikke-kategoriseret

museernes hjemmesider skal

Den primære årsag til at brugerne benytter museernes hjemmesider, er at forberede et besøg på det
fysiske museum (80 %). Herudover benytter over halvdelen af brugerne hjemmesiderne til at søge
information om museets genstande, samlinger eller udstillinger (62 %) eller museets aktiviteter
(54 %). 52 % af webbrugerne mener, at museernes hjemmesider skal være en læringsressource. Og
under 1 % af hjemmesidebrugerne deltager i online sociale netværk på museernes hjemmesider. I
relation hertil bruger 36 % af alle respondenterne sociale medier som Facebook og Twitter hver dag
eller næsten hver dag. Andelen af respondenter, som bruger sociale medier til daglig, er højest blandt
dem, der hverken bruger museer eller museernes hjemmesider (39 %) (Op.cit. p.12). Sammenligner
man disse statistiske informationer med Werner Schweibenz typografi over museumshjemmesider,
kan webbrugernes årsager til at benytte museernes hjemmesider karakteriseres således

 Brochuremuseet er den primære anvendelsesform, idet det største antal brugere (80 %) benyt-
ter hjemmesiderne til at forberede et fysisk besøg

 Genstandsmuseet, hvor webbrugerne søger information om museets genstande og aktiviteter,
er den næststørste anvendelsesform

 Det lærende museum fremgår ikke som en egentlig svarmulighed i undersøgelsen. Der er såle-
des ikke spurgt til “at lære noget nyt” som en årsag til, hvorfor brugerne benytter museernes

hjemmesider. Der er dog spurgt til årsager som “at blive underholdt”, hvilket 4 % angiver som
årsag til, hvorfor de bruger hjemmesiderne, mens 2 % angiver “at deltage i konkurrencer og

spil” som årsag. Ifølge 52 % af webbrugerne bør museernes hjemmesider dog være en lærings-
ressource.

 Det virtuelle museum, som tilbyder noget andet end det fysiske museum, er heller ikke en frem-
trædende anvendelsesform; under 1 % deltager i online sociale netværk, 2 % deltager i spil og

konkurrencer, og 4 % benytter museernes hjemmesider for at blive underholdt (Op.cit. p.29).

Webbrugerne har dog en række krav til, hvordan museernes hjemmesider ideelt set bør være. En mu-
seumshjemmeside bør således indeholde to niveauer, hvoraf den ene er praktisk med faktuel informa-
tion om priser, åbningstider, aktiviteter osv. (brochuremuseet). Dernæst bør hjemmesiderne også ha-
ve et indholdsniveau med mulighed for faglig fordybelse og interaktion, hvor der kan appelleres til

flere forskellige brugertyper eller segmenter (genstandsmuseet, det lærende museum og det virtuelle
museum). Af brugernes egne internetvaner fremgår det, at en stor andel læser og kommenterer blogs,
læser netaviser dagligt, nogle gange læser netbøger, og lidt over halvdelen af brugerne hører og ser
nogle gange netradio/Web-TV. Brugerne af hjemmesiderne har delte meninger om, hvilket formål en

museumshjemmeside egentlig bør have: 73 % mener, at hjemmesiderne skal være en reklame for mu-
seerne, halvdelen mener, at hjemmesider skal være en søgebase eller en læringsressource,

Skriv et svar