Ikke-kategoriseret

hvorfor de ikke oftere

Barrierer i forhold til museumsbrug
Når ikke-brugerne skal begrunde, hvorfor de ikke oftere
bruger museer, fremhæver de, at de prioriterer andre
oplevelser. Andre grunde er, at det er for dyrt, at de ikke

kender nogen, som vil med på museum, samt at muse-
erne ikke henvender sig til dem og ikke beskæftiger sig
Der er kun mindre variationer mellem de kortuddanne-
de og alle ikke-brugere, når det gælder barrierer i forhold

til at bruge museer. Derimod er der forskelle mellem
mænd og kvinder. Mænd tilkendegiver i højere grad end
kvinder, at de prioriterer andre oplevelser. Fordelingen
er henholdsvis 59% og 53%. Omvendt giver kvinder i
højere grad end mænd udtryk for, at det er for dyrt, hvor
fordelingen er henholdsvis 28% og 18%.

De, der ikke kender nogen, som vil med dem på mu-
seum, bor i større udstrækning alene uden en partner

(49%). Den tilsvarende andel blandt alle ikke-brugere er

38%. For denne gruppe handler det derfor i mindre ud-
strækning om, at de prioriterer andre oplevelser (46%).

5. Respondenterne har i spørgeskemaundersøgelsen haft mulighed for at vælge op til tre grunde til ikke at bruge museer oftere. Her er der næsten
ingen, som har begrundet det med en tidligere dårlig oplevelse med at gå på museum. Det er altså ikke det svar, som har ligget umiddelbart ligefor.
I de kvalitative interviews har interviewpersonerne haft mulighed for at forholde sig mere refekteret til emnet, hvor de tidligere erfaringer med
museer er blevet fremhævet.

Skriv et svar