Ikke-kategoriseret

man må røre ved tingene

Flere sanseindtryk og større relaterbarhed
skaber en bedre oplevelse på museerne for de
kortuddannede ikke-brugere.

Årsrapport 2018 Den nationale brugerundersøgelse for museer Side 34
De interviewede kortuddannede ikke-brugere tilkendegi- Det levede liv har stor interesse blandt ikke-brugerne,

ver, at de godt kan lide, at man må røre ved tingene, og fordi de kan relatere til det. Flere har brugt mindre egns-
at fere sanser bliver aktiveret i forbindelse med muse- museer på ferier i Danmark, og på trods af at de siger,

umsbesøg. at udstillingerne minder om hinanden, fnder de dem
interessante, fordi det giver et billede af, hvordan livet “Vi har engang været på et museum oppe på Djursland blev levet på den egn, de besøger, og hvor de bor. – et slot, hvor man kunne se, hvordan de levede dengang
[Gammel Estrup Herregårdsmuseum] … Man kunne “Hvis der var et lokalmuseum i min landsby, så kunne
komme ned i køkkenet og se, hvilken mad og hvilke ka- jeg godt fnde på at tage derop ofte. Det er sjovt at kende
ger de havde lavet der. Man kunne også købe kager, som til historien her, altså den lokale historie – fx hvem der
de havde lavet i køkkenet, og spise dem. Det var spæn- har boet i mit hus. Det gad jeg godt vide mere om!”
dende og anderledes, i forhold til at man bare gik rundt – Mand, 67 år, grundskole, Kalundborg Kommune. og kiggede. Der var lidt at se, lugte, føle og smage.”
Hvis ikke-brugerne i højere grad skal fnde museerne – Kvinde, 42 år, erhvervsfaglig uddannelse, Sønderborg interessante, handler det både om at aktivere ikke-bru- Kommune. gerne ved at stimulere sanserne samt styrke den rela-
“Zoologisk Museum er sjovt. Der må man både kigge og terbare fortælling i udstillingerne. Her er det vigtigt, at
røre ved tingene; det gør det spændende og sjovt. Det er aktiviteter og deltagelse foregår på ikke-brugernes egne
et rigtigt familiested.” præmisser. Guidede ture og foredrag fanger ikke deres
interesse, men bekræfter dem i stedet i deres traditionelle – Kvinde, 37 år, erhvervsfaglig uddannelse, Ishøj Kommune. opfattelse af museer.
De kortuddannede ikke-brugere vurderer, at kunstudstil- “Jeg har aldrig gået rundt i en hel fok og fulgt en guide linger er for abstrakte. De interviewede ikke-brugere kan som en fok køer. Der skal være frihed, og jeg skal kunne i mindre grad relatere til de kunstneriske udstillinger, gå til og fra og vælge selv, fx at gå ud i haven.” hvorimod museer, der formidler natur- og kulturhistorie,
vækker større interesse og har gjort et større indtryk på – Kvinde, 59 år, kort videregående uddannelse, Halsnæs
ikke-brugerne. Kommune.
“Kunsten for det smukke, det er ikke mig. Jeg har aldrig
forstået det med billedanalyse, og når jeg ikke forstår
meningen med det, så gør det ikke noget for mig.”

– Mand, 33 år, kort videregående uddannelse, Køben-
havns Kommune.

“Jeg kan huske, at der var noget lavet ud af cigaretter og
en bil, man kunne få lov til at køre i. Sådan en rigtig fn
bil. Og så kan jeg huske, at der var noget, som var for
mærkeligt. Sådan noget, hvor man går hurtigt videre.
Der var også en larve, som fyldte hele trappeopgangen.”
– Kvinde, 29 år, erhvervsfaglig uddannelse, Aalborg
Kommune.

Skriv et svar